За нас

„Велграф Асет Мениджмънт” АД е публично акционерно дружество, което има основен предмет на дейност покупка, строителство, обзавеждане, отдаване под наем, управление и продажба на недвижими имоти, покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, обработен или преработен вид, ресторантьорство, хотелиерство, туристическа дейност, вътрешна и външнотърговска дейност, производствена дейност, мениджмънт и маркетинг, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, посредничество, комисионни и консултантски услуги, както и всякакви други разрешени от закона дейности.

„Велграф Асет Мениджмънт” АД е дружество с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от трима членове – Румен Горанов Цонков – Изпълнителен директор, Цветелина Асенова Пеева и Лидия Александрова Петрова.

С Решение № 188 ПД/26.03.2010 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за допускане на търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от дружеството в размер на 52,312,770 лева, разпределени в 52,312,770 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISINкод BG1100010104, представляващи съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

„Велграф Асет Мениджмънт” АД е фирма, специализирана в управление, стопанисване и поддръжка на недвижими имоти – основно бизнес сгради от типове клас „А”, „В” и „С”, като осигурява пълен портфейл от услуги и разполагаме с екип от подготвени специалисти с опит в сферата на недвижимите имоти.

„Велграф Асет Мениджмънт” АД предлага следните услуги на своите клиенти:

а/ отдаване пад наем на собствени имоти /офиси, складове, паркоместа, гаражи, цели бизнес сгради/;

б/ представителство по договори за възлагане на управлевие на имоти, собственост на трети лица – представляване на собственика пред държавни и общински органи, -представляване на собственика пред доставчици на комунални услуги, представляване на собственика във връзка с подготовката и изпълнението на допълнителни задачи свързани с имота, отговорност за охраната на имота;

б/ финансов мениджмънт по договори за възлагане на управление на имоти на трети лица – консултации по експертни оценки, касаещи стойността на имота и възможната доходност от наеми, управление на финансовите потоци – плащане на данъци и такси за имота, разплащане или контрол при разплащането с доставчици на комунални услуги, получаване и предаване на суми от наематели, управление на бюджети за ремонтни дейности;

в/ текуща поддръжка на собствените имоти на дружеството и на имотите, възложени за управление – почистване и контрол за чистотата при експлоатацията на имота, текущ контрол върху опазването на имота, обзавеждането и допълнителното оборудване, извършване и/или контрол на изпълнението на ремонтни работи при необходимост, озеленяване и поддържане на зелените площи, поддръжка на сградните инсталации и системи – асансьори, осветление, звукова система, пожароизвестителна и пожарогасителни системи, извършване или контрол на дейностите по периодичната поддръжка на имота – основно почистване при смяна на наемателите, сезоннипочиствания, други периодични дейности.

Предвид организационния капацитет, който притежава„Велграф Асет Мениджмънт” АД, ние сме специализирани допълнително и в предлагането на услуги свързани с планирането, подготовката, изпълнението и контрола при пазарни проучвания, анализи и консултиране относно маркетинга на недвижими имоти, ремонтни работи, архитектурни и строителни преустройства, промяна на интериора и обзавеждането в имота, решаването на специфични юридически казуси, касаещи недвижими имоти, комуникационно оборудване (интернет, телефон, СОТ ) на сгради или отделни имоти.

Към настоящия момент „Велграф Асет Мениджмънт” АД притежава и стопанисва 34 бизнес сгради на територията на цялата страна от различни класове заедно с паркинг площите към тях. Освен тях ние управляваме няколко обществени паркинга и 3 складови стопанства. Клиентите на дружеството са няколкостотин, като забележителен е факта, че текучеството сред наемателите е под 5% годишно, което говори за доброто качество на предлаганата услуга и адекватните пазарни механизми, които прилагаме във взаимоотношенията ни с нашите контрагенти. Незаетите площи са под 10% на годишна база, като тенденцията е към подобряване на този показател.

Към месец Април 2010 година, „Велграф Асет Мениджмънт” АД притежава собствени бизнес сгради в следните градове – София, Варна, Ловеч, Русе, Плевен, Разград, Велико Търново, Търговище, Хасково, Нова Загора, Бургас, Добрич, Генерал Тошево, Провадия, Шабла, Силистра, Тервел, Габрово, Пазарджик, Шумен, Балчик и Разлог.

Велграф Асет Мениджмънт” АД е крупен инвеститор и по отношение преустроиството и изграждането на нови бизнес центрове. Показателни по мащаба си са дейностите свързани с проектирането на новия многофункционален бизнес център с офиси клас “А”, четиризвезден хотел с 200 стаи и конферентен блок BUSINESS CENTER SOFIA AIRPORT. Същия ще се изгради на собствен терен на дружеството, като вече стартира преустройството на 5000 кв.м. офис площи в съществуващия в момента бизнес център. Като цялооценката е, че проекта е изключително перспективен ипредставлява една балансирана комбинация между отличниархитектурни решения и бизнес стратегии, която би довела до създаването на високоефективен и рентабилен комплекс.

Това е и основната цел на управляващия екип и акционерите на „Велграф Асет Мениджмънт” АД, чрез придобиване на статута на публично дружество, дапривлече акционерен капитал от големи външни, първокласни инвеститори с цел динамично развитие на основната му дейност чрез изграждането на нови бизнес центрове, както и доставяне на първокласни услуги на своите бизнес контрагенти чрез преустройството на неговите собствени бизнес сгради.

 

 

„ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД