Тримесечен Консолидиран Отчет за Изпълнението на Задълженията по Облигационната Емисия към 31.12.2022г.

Тримесечен Консолидиран Отчет на Емитент на Облигации 31.12.2022г.

Уведомление – Лихвено Плащане по Облигационната Емисия

Уведомление Лихвено Плащане 12.12.2022

Тримесечен Консолидиран Отчет за Изпълнението на Задълженията по Облигационната Емисия към 30.09.2022г.

Тримесечен Консолидиран Отчет на Емитент на Облигации 30.09.2022г.

Тримесечен Консолидиран Отчет за Изпълнението на Задълженията по Облигационната Емисия към 30.06.2022г.

Тримесечен Консолидиран Отчет на Емитент на Облигации 30.06.2022г.

Тримесечен Консолидиран Отчет за Изпълнението на Задълженията по Облигационната Емисия към 31.03.2022г.

Тримесечен Консолидиран Отчет на Емитент на Облигации 31.03.2022г.

Тримесечен Консолидиран Отчет за Изпълнението на Задълженията по Емисия Облигации към 31.12.2021

Консолидиран Отчет за Облигациите Q4

Уведомление – Лихвено Плащане по Облигационната Емисия

Уведомление направено лихвено плащане 31.01.2022

Тримесечен Консолидиран Отчет за Изпълнението на Задълженията по Емисия Облигации към 30.09.2021

Консолидиран Отчет за Облигациите Q3

Уведомление за приключено Търгово Предложение

Уведомление за приключено Търгово Предложение отправено от „Велграф Асет Мениджмънт” АД към акционерите на „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ.

Уведомление във връзка чл. 157 от ЗППЦК

Тримесечен Консолидиран Отчет за Изпълнението на Задълженията по Емисия Облигации към 30.06.2021

Консолидиран Отчет за Облигациите Q2

Търгово предложение от „Велграф Асет Мениджмънт” АД

Търгово предложение от „Велграф Асет Мениджмънт” АД , гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД, гр. Варна, на 343 593 броя акции от капитала на „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 4.70 лв.

1. Информация съгласно разпоредбата на чл. 154., ал. 1 от ЗППЦК
2. Търгово предложение съгласно чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗППЦК към „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ
3.Становище на Съвета на директорите на „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ

Уведомление – лихвено плащане по облигационната емисия

Уведомление за направено лихвено плащане по облигационна емисия

Тримесечен Консолидиран Отчет за Изпълнението на Задълженията по Емисия Облигации към 31.03.2021

Консолидиран Отчет за Облигациите Q1

Тримесечен Отчет за Изпълнението на Задълженията по Емисия Облигации към 31.03.2021

Отчет за изпълнението на задълженията по емисия облигации на „Велграф Асет Мениджмънт АД“

ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ

РЕЗЮМЕ ЧАСТ I ОТ ПРОСПЕКТА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ЧАСТ II ОТ ПРОСПЕКТА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ЧАСТ III ОТ ПРОСПЕКТ ЗА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ

Протокол от първо Общо събрание на облигационерите

Протокол от Общо събрание на облигационерите 11.08.2020

Уведомление относно сключен облигационен заем

Уведомление до инвестиционната общност
Застраховка по облигационна емисия
Анкес към застраховката 20.11.2020

Уведомление за взето решение от СД за издаване на облигационна емисия

Уведомление

Съобщение до инвестиорите

Съобщение до инвеститорите
Съобщение за публично предлагане на акции

Съобщение за публично предлагане на акции от увеличението на капитал.

Съобщение