Уведомление по регламент 596 ЕС 14.01.2021

Уведомление по регламент 596 ЕС 14.01.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 14.01.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 14.01.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 13.01.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 13.01.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 04.01.2021

Уведомление във връзка ЗПМЗФИ 04.01.2021

Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК 29.12.2020

Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК

Уведомление по ЗПМПЗФИ 29.12.2020

Уведомление по ЗПМЗФИ 29.12.2020

Уведомление по ЗПМПЗФИ 07.12.2020

Уведомление по ЗПМПЗФИ 07.12.2020
Уведомление по ЗПМПЗФИ 07.12.2020

Уведомление по ЗПМПЗФИ 02.12.2020

Уведомление по ЗПМПЗФИ 02.12.2020
Уведомление по ЗПМПЗФИ 02.12.2020

Уведомление по ЗПМПЗФИ 25.11.2020

Уведомление по ЗПМПЗФИ 25.11.2020

Уведомление по регламент 596 ЕС 25.11.2020

Уведомление по регламент 596 ЕС 25.11.2020

Уведомление по ЗПМПЗФИ 19.11.2020

Уведомление по ЗПМПЗФИ 19.11.2020

Уведомление по регламент 596 ЕС 19.11.2020

Уведомление по регламент 596 ЕС

Уведомление по чл.151 от ЗППЦК за отправено търгово предложение

Уведомление по чл.151 от ЗППЦК до служителите на Велграф Асет Мениджмънт АД

Назначаване на нов Директор с връзки с инвеститорите

На заседание на СД на Велграф Асет Мениджмънт АД, проведено на 11.11.2020 г. е взето решение за назначаване на нов Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството. Новият Директор за връзки с инвеститорите е назначен днес 12.11.2020 година.

Протокол за отлагане на събранието поради липса на кворум

Подлежащ списък
Подлежащ протокол
Списък
Протокол

Съобщение – Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2019 г.

Покана
Протокол

Уведомление за промяна на дялово участие

Уведомления по чл. 19 от Регламент 596

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596

СЪОБЩЕНИЕ за успешно приключване на подписката за увеличение на капитала на „Велграф Асет Мениджмънт” АД

На 08.09.2017 г. първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Велграф Асет Мениджмънт” АД, проведено съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 31.03.2017 г. за увеличаване на капитала на дружеството от 52 312 770 лв. на 74 312 770 лв., чрез издаване на нови 22 000 000 бр. нови акции и въз основа на проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 619-Е от 19.04.2017 г., приключи успешно.

Общ брой записани и заплатени акции: 16 666 988 бр. обикновени поименни безналични акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 3.24 лв., при предвиден минимален размер от 11 000 000 бр. акции при който увеличението ще се счита за успешно. Сума, получена от записаните акции в набирателната сметка: 54 001 041.12 лева. Размер на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, платени до момента – 9 977 лв., в това число и такса към КФН. Затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите не са възниквали, като срокът на подписката бе удължен на основание чл. 84, ал.1 от ЗППЦК.

КФН взе решение за вписване на „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД “ АД в регистъра на публичните дружества

КФН взе решение за вписване на „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД “ АД в регистъра на публичните дружества