Протокол от първо Общо събрание на облигационерите

Протокол от Общо събрание на облигационерите 11.08.2020