Назначаване на нов Директор с връзки с инвеститорите

На заседание на СД на Велграф Асет Мениджмънт АД, проведено на 11.11.2020 г. е взето решение за назначаване на нов Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството. Новият Директор за връзки с инвеститорите е назначен днес 12.11.2020 година.