Търгово предложение от „Велграф Асет Мениджмънт” АД

Търгово предложение от „Велграф Асет Мениджмънт” АД , гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД, гр. Варна, на 343 593 броя акции от капитала на „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 4.70 лв.

1. Информация съгласно разпоредбата на чл. 154., ал. 1 от ЗППЦК
2. Търгово предложение съгласно чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗППЦК към „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ
3.Становище на Съвета на директорите на „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ