Уведомление за приключено Търгово Предложение

Уведомление за приключено Търгово Предложение отправено от „Велграф Асет Мениджмънт” АД към акционерите на „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ.

Уведомление във връзка чл. 157 от ЗППЦК