Тримесечен Индивидуален Финансов Отчет към 30.09.2021

1. Финансов отчет по МСС 30.09.2021
2. Счетоводна политика и обяснителни бележкиоповестявания към финансовия отчет 30.09.2021
3. Вътрешна информация
4. Допълнителна информация
5. Декларации от отговорните лица
6. Междинен доклад за дейността