Тримесечен Индивидуален Финансов Отчет към 31.12.2021г.

1. Финансов отчет по МСС 31.12.2021
2.Счетоводна политика и обяснителни бележкиоповестявания към финансовия отчет 31.12.2021
3.Вътрешна информация 31.12.2021
4.Допълнителна информация 31.12.2021
5.Декларации от отговорните лица 31.12.2021
6.Междинен доклад за дейността 31.12.2021