Тримесечен Индивидуален Финансов Отчет към 31.03.2022г.

1. Финансов отчет по МСС 31.03.2022
2. Счетоводна политика и обяснителни бележкиоповестявания към финансовия отчет 31.03.2022
3. Форма КФН 31.03.2022
4. Вътрешна Информация 31.03.2022
5. Вътрешна Информация съгласно Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т.2 от НАРЕДБА № 2 31.03.2022г.
6. Декларация от отговорните лица 31.03.2022
7. Допълнителна Информация 31.03.2022г.
8. Доклад на ръководството 31.03.2022г.