Протокол от Отложено Общо Събрание на Акционерите 30.06.2022г.

1. Протокол ОСА Велграф Асет Мениджмънт АД 30.06.2022г
2. Списък с Акционерите 30.06.2022г.