Тримесечен Индивидуален Финансов Отчет към 30.06.2022г.

1. Финансов отчет по МСС 30.06.2022
2. Счетоводна политика и обяснителни бележкиоповестявания към финансовия отчет 30.06.2022
3. Форма КФН 30.06.2022
4. Допълнителна Информация 30.06.2022
5. Вътрешна Информация 30.06.2022
6. Доклад на ръководството 30.06.2022
7. Декларация от отговорните лица 30.06.2022