Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет към 30.06.2022г.

1. Консолидиран Финансов Отчет към 30.06.2022г.
2. Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет 30.06.2022
3. Форма КФН 30.06.2022г.
4. Междинен доклад за дейността
5. Декларации от отговорните лица 30.06.2022г.
6. Допълнителна Информация 30.06.2022г
7. Вътрешна Информация съгласно Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т.2 от НАРЕДБА № 2 30.06.2022г.