Тримесечен Консолидиран Отчет за Изпълнението на Задълженията по Облигационната Емисия към 30.06.2022г.

Тримесечен Консолидиран Отчет на Емитент на Облигации 30.06.2022г.