Тримесечен Индивидуален Финансов Отчет към 30.09.2022г.

1. Финансов отчет по МСС 30.09.2022
2. Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет 30.09.2022
3. Форма КФН 30.09.2022г.
4. Вътрешна Информация 30.09.2022
5. Допълнителна Информация 30.09.2022г
6. Междинен доклад за дейността 30.09.2022г.
7. Декларации от отговорните лица 30.09.2022г.
8. Вътрешна Информация съгласно Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т.2 от НАРЕДБА № 2 30.09.2022г.