Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет към 30.09.2022г.

1. Консолидиран Финансов Отчет към 30.09.2022г.
2. Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет 30.09.2022
3. Форма КФН 30.09.2022г.
4. Междинен доклад за дейността 30.09.2022г.
5. Декларации от отговорните лица 30.09.2022г.
6. Информация съгласно Приложение №4 от Наредба 2