Тримесечен Индивидуален Финансов Отчет към 31.12.2022г.

1. Финансов отчет по МСС 31.12.2022
2. Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет 31.12.2022
3. Форма КФН 31.12.2022г.
4. Вътрешна Информация 31.12.2022
5. Допълнителна Информация 31.12.2022г.
6. Декларация от отговорните лица 31.12.2022г.
7. Междинен доклад за дейността 31.12.2022г.
8. Вътрешна Информация съгласно Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т.2 от НАРЕДБА № 2 31.12.2022г.
9. Информация съгласно Приложение №4 от Наредба 2