Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет към 31.12.2022г.

1. Консолидиран Финансов Отчет към 31.12.2022г.
2. Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет
3. Форма КФН
4. Доклад за дейността
5. Декларация на отговорните лица
6. Информация съгласно Приложение №4 от Наредба 2