Съобщение за публично предлагане на акции от увеличението на капитал.

Съобщение