СЪОБЩЕНИЕ за успешно приключване на подписката за увеличение на капитала на „Велграф Асет Мениджмънт” АД

На 08.09.2017 г. първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Велграф Асет Мениджмънт” АД, проведено съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 31.03.2017 г. за увеличаване на капитала на дружеството от 52 312 770 лв. на 74 312 770 лв., чрез издаване на нови 22 000 000 бр. нови акции и въз основа на проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 619-Е от 19.04.2017 г., приключи успешно.

Общ брой записани и заплатени акции: 16 666 988 бр. обикновени поименни безналични акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 3.24 лв., при предвиден минимален размер от 11 000 000 бр. акции при който увеличението ще се счита за успешно. Сума, получена от записаните акции в набирателната сметка: 54 001 041.12 лева. Размер на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, платени до момента – 9 977 лв., в това число и такса към КФН. Затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите не са възниквали, като срокът на подписката бе удължен на основание чл. 84, ал.1 от ЗППЦК.