Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет към 30.09.2021

1. Консолидиран Финансов Отчет към 30.09.2021
2. Счетоводна политика и обяснителни бележкиоповестявания към финансовия отчет 30.09.2021
3. Форма КФН
4. Междинен доклад за дейността
5. Декларации от отговорните лица 30.09.2021

Тримесечен Индивидуален Финансов Отчет към 30.09.2021

1. Финансов отчет по МСС 30.09.2021
2. Счетоводна политика и обяснителни бележкиоповестявания към финансовия отчет 30.09.2021
3. Вътрешна информация
4. Допълнителна информация
5. Декларации от отговорните лица
6. Междинен доклад за дейността

Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет към 31.06.2021

Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет към 31.06.2021
Пояснения към отчета
Доклад на ръководството
Декларация на отговорните лица

Тримесечен Индивидуален Финансов Отчет към 30.06.2021

1.Финансов отчет по МСС 30.06.2021
2.Счетоводна политика и обяснителни бележкиоповестявания към финансовия отчет 30.06.2021
3.Вътрешна информация
4.Допълнителна информация
5.Междинен доклад за дейността
6.Декларации от отговорните лица

Протокол от Редовно Общо Събрание на Акционерите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД 30.06.2021г.

Протокол ОСА Велграф Асет Мениджмънт АД 30.06.2021г
Упражнени Гласове

Покана за Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите 30.06.2021

Покана за ОСА 30.06.2021
Дневен Ред
Материали

Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет към 31.03.2021

Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет към 31.03.2021
Пояснения към отчета
Доклад на ръководството
Декларация на отговорните лица

Годишен Консолидиран Одитиран Финансов Отчет за 2020-та година

Годишен Консолидиран Одитиран Финансов Отчет за 2020-та година
Доклад на Независимия Одитор
Пояснения към консолидирания отчет
Годишен доклад за дейността
Декларация за Корпоративно управление
Декларация по чл. 100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК

Тримесечен Индивидуален Финансов Отчет към 31.03.2021

Тримесечен индивидуален отчет по МСС 31.03.21
Пояснения към финансовия отчет 31.03.2021
Доклад на ръководството
Вътрешна Информация
Допълнителна Информация
Декларация на отговорните лица

Годишен Одитиран Финансов Отчет за 2020-та година

1.Годишен Одитиран Финансов Отчет за 2020-та година
2.Доклад на Независимия Одитор
3.Пояснения към индивидуалния отчет
4.Годишен доклад за дейността
5.Декларация по чл. 100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК
6.Декларация за корпоративно управление
7.Информация по Приложение № 11 към чл. 32. ал. 1, т.4 от Наредба №2
8.Декларация по чл. 100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК

Тримесечен консолидиран финансов отчет към 31.12.2020г.

Тримесечен консолидиран финансов отчет към 31.12.2020
Пояснения към отчета
Доклад на ръководството
Декларация на отговорните лица

Тримесечен индивидуален финансов отчет към 31.12.2020 г.

Тримесечен индивидуален отчет към 31.12.2020
Пояснения към отчета
Доклад на ръководството
Декларация на отговорните лица
Допълнителна информация
Вътрешна информация

Тримесечен консолидиран финансов отчет към 30.09.2020 г.

Тримесечен консолидиран финансов отчет към 30.09.2020
Пояснения към отчета
Доклад на ръководството
Декларация на отговорните лица

Уведомление за търгово предложение по реда на чл.149, ал.1 и ал.6 от ЗППЦК

Уведомление за търгово предложение по реда на чл.149, ал.1 и ал.6 от ЗППЦК

Тримесечен индивидуален финансов отчет към 30.09.2020 г.

Тримесечен индивидуален отчет към 30.09.2020
Пояснения към отчета
Доклад на ръководството
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Декларация на отговорните лица

Тримесечен консолидиран финансов отчет към 30.06.2020 г.

Тримесечен консолидиран финансов отчет към 30.06.2020
Пояснения към отчета
Доклад на ръководството
Декларация на отговорните лица

Тримесечен консолидиран финансов отчет към 31.03.2020 г.

Тримесечен консолидиран финансов отчет към 31.03.2020
Пояснения към отчета
Доклад на ръководството
Декларация на отговорните лица

Тримесечен индивидуален финансов отчет към 30.06.2020 г.

Тримесечен индивидуален отчет към 30.06.2020
Пояснения към отчета
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Доклад на ръководството
Декларация на отговорните лица

Тримесечен индивидуален финансов отчет към 31.03.2020 г.

Тримесечен индивидуален отчет към 31.03.2020
Пояснения към отчета
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Доклад на ръководството
Декларация на отговорните лица

Протокол от редовно общо събрание на акционерите 18.08.2020 г.

Протокол от ОСА
Упражнени гласове