Тримесечен Консолидиран Отчет за Изпълнението на Задълженията по Емисия Облигации към 31.03.2021

Консолидиран Отчет за Облигациите Q1

Тримесечен Отчет за Изпълнението на Задълженията по Емисия Облигации към 31.03.2021

Отчет за изпълнението на задълженията по емисия облигации на „Велграф Асет Мениджмънт АД“

ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ

РЕЗЮМЕ ЧАСТ I ОТ ПРОСПЕКТА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ЧАСТ II ОТ ПРОСПЕКТА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ЧАСТ III ОТ ПРОСПЕКТ ЗА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ

Протокол от първо Общо събрание на облигационерите

Протокол от Общо събрание на облигационерите 11.08.2020

Уведомление относно сключен облигационен заем

Уведомление до инвестиционната общност
Застраховка по облигационна емисия
Анкес към застраховката 20.11.2020

Уведомление за взето решение от СД за издаване на облигационна емисия

Уведомление

Съобщение до инвестиорите

Съобщение до инвеститорите
Съобщение за публично предлагане на акции

Съобщение за публично предлагане на акции от увеличението на капитал.

Съобщение

ПРОСПЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА 22 000 000 (двадесет и два милиона) БРОЯ АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА

РЕЗЮМЕ ЧАСТ I ОТ ПРОСПЕКТА ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА 22 000 000 (двадесет и два милиона) БРОЯ АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ЧАСТ II ОТ ПРОСПЕКТА ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА 22 000 000 (двадесет и два милиона) БРОЯ АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ЧАСТ III ОТ ПРОСПЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА 22 000 000 (ДВАДЕСЕТ И ДВА МИЛИОНА) БРОЯ АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА

Годишен консолидиран финансов отчет за 2014 г.

Годишен финансов отчет за 2014 г. – конолидиран – I част
Годишен финансов отчет за 2014 г. – консолидиран – II част
Годишен финансов отчет за 2014 г. – консолидиран – III част
Пояснения към консолидирания финансов отчет

Тримесечен консолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2014

Междинен консолидиран финансов отчет
Поясниене към консолидирания финансов отчет
Консолидиран междинен доклад за дейността
Декларация

Корпоративна презентация Велграф Асет Мениджмънт АД

Корпоративна презентация

Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2014г.

Междинен финансов отчет
Пояснения към междинния финансов отчет
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация

Тримесечен консолидиран отчет за третото тримесечие на 2014г.

Междинен консолидиран финансов отчет
Поясниене към консолидирания финансов отчет
Консолидиран междинен доклад за дейността

Тримесечен отчет за третото тримесечие на 2014г.

Междинен финансов отчет
Пояснения към междинния финансов отчет
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация

Тримесечен консолидиран отчет за второто тримесечие на 2014г.

Междинен консолидиран финансов отчет
Поясниене към консолидирания финансов отчет
Консолидиран междинен доклад за дейността

Тримесечен отчет за второто тримесечие на 2014г.

Междинен финансов отчет
Пояснения към междинния финансов отчет
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация

Тримесечен отчет за първото тримесечие на 2014г.

Междинен финансов отчет
Пояснения към междинния финансов отчет
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация

Тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2014г.

Междинен консолидиран финансов отчет
Поясниене към консолидирания финансов отчет
Консолидиран междинен доклад за дейността

Годишен отчет за 2013 г.

Заверен от регистриран одитор финансов отчет
Одиторски доклад
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет
Годишен доклад за дейността