Протокол от редовно общо събрание на акционерите 18.08.2020 г.

Протокол от ОСА
Упражнени гласове