Тримесечен консолидиран финансов отчет към 30.06.2020 г.

Тримесечен консолидиран финансов отчет към 30.06.2020
Пояснения към отчета
Доклад на ръководството
Декларация на отговорните лица