Уведомление във връзка чл. 151, ал.3 от ЗППЦК

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че „Велграф Асет Мениджмънт” АД е регистрирало в Комисията за финансов надзор търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК за закупуване акциите на останалите акционери в „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ. Към момента, Комисията за финансов надзор не е взела отношение по внесеното търгово предложение.

Уведомление във връзка чл. 151, ал.3 от ЗППЦК