Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2013г.

Междинен консолидиран финансов отчет
Поясниене към консолидирания финансов отчет
Консолидиран междинен доклад за дейността