Тримесечен консолидиран отчет за третото тримесечие на 2014г.

Междинен консолидиран финансов отчет
Поясниене към консолидирания финансов отчет
Консолидиран междинен доклад за дейността