Тримесечен консолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2014

Междинен консолидиран финансов отчет
Поясниене към консолидирания финансов отчет
Консолидиран междинен доклад за дейността
Декларация