Годишен одитиран финансов отчет за 2019-та година

Финансов отчет
Пояснения към финансовия отчет
Доклад на независимия одитор
Декларация за корпоративно управление
Доклад за възнагражденията
Годишен доклад за дейността
Декларация на отговорните лица