Годишен одитиран консолидиран финансов отчет за 2019-та година

Доклад за дейността
Консолидиран финанов отчет
Пояснения към финансовия отчет
Доклад на независимия одитор
Декларация на отговорните лица