Годишен Индивидуален Финансов Отчет за 2022-ра година

1. Годишен Индивидуален Финансов Отчет за 2022 година
2. Форма КФН

Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет към 31.12.2022г.

1. Консолидиран Финансов Отчет към 31.12.2022г.
2. Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет
3. Форма КФН
4. Доклад за дейността
5. Декларация на отговорните лица
6. Информация съгласно Приложение №4 от Наредба 2

Тримесечен Индивидуален Финансов Отчет към 31.12.2022г.

1. Финансов отчет по МСС 31.12.2022
2. Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет 31.12.2022
3. Форма КФН 31.12.2022г.
4. Вътрешна Информация 31.12.2022
5. Допълнителна Информация 31.12.2022г.
6. Декларация от отговорните лица 31.12.2022г.
7. Междинен доклад за дейността 31.12.2022г.
8. Вътрешна Информация съгласно Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т.2 от НАРЕДБА № 2 31.12.2022г.
9. Информация съгласно Приложение №4 от Наредба 2

Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет към 30.09.2022г.

1. Консолидиран Финансов Отчет към 30.09.2022г.
2. Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет 30.09.2022
3. Форма КФН 30.09.2022г.
4. Междинен доклад за дейността 30.09.2022г.
5. Декларации от отговорните лица 30.09.2022г.
6. Информация съгласно Приложение №4 от Наредба 2

Тримесечен Индивидуален Финансов Отчет към 30.09.2022г.

1. Финансов отчет по МСС 30.09.2022
2. Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет 30.09.2022
3. Форма КФН 30.09.2022г.
4. Вътрешна Информация 30.09.2022
5. Допълнителна Информация 30.09.2022г
6. Междинен доклад за дейността 30.09.2022г.
7. Декларации от отговорните лица 30.09.2022г.
8. Вътрешна Информация съгласно Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т.2 от НАРЕДБА № 2 30.09.2022г.

Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет към 30.06.2022г.

1. Консолидиран Финансов Отчет към 30.06.2022г.
2. Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет 30.06.2022
3. Форма КФН 30.06.2022г.
4. Междинен доклад за дейността
5. Декларации от отговорните лица 30.06.2022г.
6. Допълнителна Информация 30.06.2022г
7. Вътрешна Информация съгласно Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т.2 от НАРЕДБА № 2 30.06.2022г.

Тримесечен Индивидуален Финансов Отчет към 30.06.2022г.

1. Финансов отчет по МСС 30.06.2022
2. Счетоводна политика и обяснителни бележкиоповестявания към финансовия отчет 30.06.2022
3. Форма КФН 30.06.2022
4. Допълнителна Информация 30.06.2022
5. Вътрешна Информация 30.06.2022
6. Доклад на ръководството 30.06.2022
7. Декларация от отговорните лица 30.06.2022

Протокол от Редовно Общо Събрание на Акционерите 15.07.2022г.

1.Протокол от Редовно Общо Събрание на Акционерите 15.07.2022г.
2.Списък ОСА 15.07.2022г.
3.Пълномощни ОСА 15.07.2022г.

Протокол от Отложено Общо Събрание на Акционерите 30.06.2022г.

1. Протокол ОСА Велграф Асет Мениджмънт АД 30.06.2022г
2. Списък с Акционерите 30.06.2022г.

Покана за Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите 30.06.2022г.

1. Покана ОСА Велграф Асет Мениджмънт АД 2022г.
2. Дневен Ред
3. Материали
4. Пълномощно ЮЛ
5. Пълномощно ФЛ

Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет към 31.03.2022г.

1. Консолидиран Финансов Отчет към 31.03.2022г.
2. Счетоводна политика и обяснителни бележкиоповестявания към финансовия отчет 31.03.2022
3. Форма КФН 31.03.2022г.
4. Междинен доклад за дейността
5. Декларации от отговорните лица 31.03.2022г.

Тримесечен Индивидуален Финансов Отчет към 31.03.2022г.

1. Финансов отчет по МСС 31.03.2022
2. Счетоводна политика и обяснителни бележкиоповестявания към финансовия отчет 31.03.2022
3. Форма КФН 31.03.2022
4. Вътрешна Информация 31.03.2022
5. Вътрешна Информация съгласно Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т.2 от НАРЕДБА № 2 31.03.2022г.
6. Декларация от отговорните лица 31.03.2022
7. Допълнителна Информация 31.03.2022г.
8. Доклад на ръководството 31.03.2022г.

Годишен Консолидиран Одитиран Финансов Отчет за 2021-ва година

1. Годишен Консолидиран Финансов Отчет за 2021г.
2. Форма КФН 31.12.2021г.

Годишен Одитиран Финансов Отчет за 2021-ва година

1. Годишен Одитиран Финансов Отчет за 2021г
2. Форма КФН 31.12.2021

Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет към 31.12.2021г.

1.Консолидиран Финансов Отчет към 31.12.2021
2.Счетоводна политика и обяснителни бележкиоповестявания към финансовия отчет 31.12.2021
3.Форма КФН
4.Междинен доклад за дейността
5.Декларации от отговорните лица 31.12.2021

Тримесечен Индивидуален Финансов Отчет към 31.12.2021г.

1. Финансов отчет по МСС 31.12.2021
2.Счетоводна политика и обяснителни бележкиоповестявания към финансовия отчет 31.12.2021
3.Вътрешна информация 31.12.2021
4.Допълнителна информация 31.12.2021
5.Декларации от отговорните лица 31.12.2021
6.Междинен доклад за дейността 31.12.2021

Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет към 30.09.2021

1. Консолидиран Финансов Отчет към 30.09.2021
2. Счетоводна политика и обяснителни бележкиоповестявания към финансовия отчет 30.09.2021
3. Форма КФН
4. Междинен доклад за дейността
5. Декларации от отговорните лица 30.09.2021

Тримесечен Индивидуален Финансов Отчет към 30.09.2021

1. Финансов отчет по МСС 30.09.2021
2. Счетоводна политика и обяснителни бележкиоповестявания към финансовия отчет 30.09.2021
3. Вътрешна информация
4. Допълнителна информация
5. Декларации от отговорните лица
6. Междинен доклад за дейността

Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет към 30.06.2021

Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет към 31.06.2021
Пояснения към отчета
Доклад на ръководството
Декларация на отговорните лица

Тримесечен Индивидуален Финансов Отчет към 30.06.2021

1.Финансов отчет по МСС 30.06.2021
2.Счетоводна политика и обяснителни бележкиоповестявания към финансовия отчет 30.06.2021
3.Вътрешна информация
4.Допълнителна информация
5.Междинен доклад за дейността
6.Декларации от отговорните лица