Протокол от Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите 28.06.2024г.

1. Протокол от Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите
2. Списък ОСА 28.06.2024г.

Покана за Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите за 2024г.

1. Покана за Свикване на ОСА 28.06.2024г.
2. Дневен Ред
3. Материали – Главна Страница
4. Протокол от Съвета на Директорите ОСА 2024г.
5. Годишен Финансов Отчет на Велграф Асет Мениджмънт АД 2023
6. Протокол от Съвета на Директорите ГФИО 2023г.
7. Годишен Консолидиран Финансов Отчет за 2023-та година
8. Протокол от Съвета на Директорите ГФКО 2023г.
9. Доклад за Дейността на Одитния Комитет
10. Препоръка за Одитор
11. Доклад на Директора за Връзки с Инвеститорите 2023г.
12. Пълномощно Физическо Лице
13. Пълномощно Юридическо Лице

Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет към 31.03.2024г.

1. Финансов консолидиран отчет по МСС 31.03.2024г.
2. Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет
3. Форма КФН
4. Междинен доклад за дейността
5. Декларация на отговорните лица
6. Допълнителна Инфомация
7. Информация съгласно Приложение №4 от Наредба №2
8. Вътрешна Информация съгласно Приложение №4 към чл.12, ал. 1,т.2 от Наредба №2

Годишен Консолидиран Финансов Отчет за 2023-та година

1. Годишен Консолидиран Финансов Отчет за 2023-та година
2. Форма КФН

Тримесечен Индивидуален Финансов Отчет към 31.03.2024г.

1. Финансов отчет по МСС 31.03.2024г.
2. Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет
3. Форма КФН
4. Вътрешна Информация
5. Допълнителна Инфомация
6. Междинен доклад за дейността
7. Декларация на отговорните лица
8. Информация съгласно Приложение №4 от Наредба №2
9. Вътрешна Информация съгласно Приложение №4 към чл.12, ал. 1,т.2 от Наредба №2

Годишен Индивидуален Финансов Отчет за 2023-та година

1. Годишен Финансов Отчет на Велграф Асет Мениджмънт АД 2023
2. Форма КФН 31.12.2023

Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет към 31.12.2023г.

1. Консолидиран Финансов Отчет към 31.12.2023г.
2. Счетоводна политика и пояснителни бележки оповестявания към финансовия отчет
3. Форма КФН
4. Доклад за Дейността
5. Декларация на отговорните лица

Тримесечен Индивидуален Финансов Отчет към 31.12.2023г.

1. Финансов отчет по МСС 31.12.2023г.
2. Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет
3. Форма КФН
4. Вътрешна Информация
5. Допълнителна Информация
6. Декларация на отговорните лица
7. Междинен доклад за дейността
8. Информация съгласно Приложение №4 от Наредба №2
9. Вътрешна Информация съгласно Приложение №4 към чл.12, ал. 1,т.2 от Наредба №2

Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет към 30.09.2023г.

1. Консолидиран Финансов Отчет към 30.09.2023г.
2. Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет
3. Форма КФН
4. Доклад за Дейността
5. Декларация на отговорните лица

Тримесечен Индивидуален Финансов Отчет към 30.09.2023г.

1. Финансов отчет по МСС 30.09.2023г.
2. Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет
3. Форма КФН
4. Вътрешна Информация
5. Допълнителна Информация
6. Междинен Доклад за Дейността
7. Декларация на Отговорните Лица
8. Информация съгласно Приложение №4 от Наредба №2
9. Вътрешна Информация съгласно Приложение №4 към чл.12, ал. 1,т.2 от Наредба №2

Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет към 30.06.2023г.

1. Консолидиран Финансов Отчет към 30.06.2023г.
2. Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет
3. Форма КФН
4. Доклад за Дейността
5. Декларация на отговорните лица

Тримесечен Индивидуален Финансов Отчет към 30.06.2023г.

1. Финансов отчет по МСС 30.06.2023
2. Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет
3. Форма КФН
4. Вътрешна Информация
5. Допълнителна Информация
6. Междинен Доклад за Дейността
7. Декларация на Отговорните Лица
8. Информация съгласно Приложение №4 от Наредба №2
9. Вътрешна Информация съгласно Приложение №4 към чл.12, ал. 1,т.2 от Наредба №2

Протокол от Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите 30.06.2023г.

1. Протокол от Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите
2. Списък ОСА 30.06.2023г.

Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет към 31.03.2023г.

1. Консолидиран Финансов Отчет към 31.03.2023г.
2. Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет
3. Форма КФН
4. Доклад за Дейността
5. Декларации на отговорните лица

Покана за Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите за 2023г.

1. Дневен Ред
2. Материали – Главна Страница
3. Покана за Свикване на ОСА 30.06.2023г.
4. Протокол от Съвета на Директорите ОСА 2023г.
5. Годишен Индивидуален Финансов Отчет за 2022 година
6. Протокол от Съвета на Директорите ГФИО 2022г.
7. Годишен Консолидиран Финансов Отчет 2022г.
8. Протокол от Съвета на Директорите ГФКО 2022г.
9. Доклад за Дейността на Одитния Комитет
10. Препоръка за Одитор
11. Пълномощно Юридическо Лице
12. Пълномощно Физическо Лице
13. Доклад на Директора за Връзки с Инвеститорите 2022г.

Годишен Консолидиран Одитиран Финансов Отчет за 2022-ра година

1. Годишен Консолидиран Финансов Отчет 2022г.
2. Форма КФН

Тримесечен Индивидуален Финансов Отчет към 31.03.2023г.

1. Финансов отчет по МСС 31.03.2023
2. Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет
3. Форма КФН
4. Вътрешна Информация
5. Допълнителна Информация
6. Междинен Доклад за Дейността
7. Декларация на отговорните лица
8. Информация съгласно Приложение №4 от Наредба №2
9. Вътрешна Информация съгласно Приложение №4 към чл.12, ал. 1,т.2 от Наредба №2

Годишен Индивидуален Финансов Отчет за 2022-ра година

1. Годишен Индивидуален Финансов Отчет за 2022 година
2. Форма КФН

Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет към 31.12.2022г.

1. Консолидиран Финансов Отчет към 31.12.2022г.
2. Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет
3. Форма КФН
4. Доклад за дейността
5. Декларация на отговорните лица
6. Информация съгласно Приложение №4 от Наредба 2

Тримесечен Индивидуален Финансов Отчет към 31.12.2022г.

1. Финансов отчет по МСС 31.12.2022
2. Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет 31.12.2022
3. Форма КФН 31.12.2022г.
4. Вътрешна Информация 31.12.2022
5. Допълнителна Информация 31.12.2022г.
6. Декларация от отговорните лица 31.12.2022г.
7. Междинен доклад за дейността 31.12.2022г.
8. Вътрешна Информация съгласно Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т.2 от НАРЕДБА № 2 31.12.2022г.
9. Информация съгласно Приложение №4 от Наредба 2